Bobby Messano BRI Studio Shoot 3/16/17 - JSkolnick Photography